موج فتنه: از جمل تا جنگ نرم

خلاصه

پدیدآورندگان

احمدحسین شریفی

نویسندگان

احمدحسین شریفی

ناشر ها

نشر کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران