منشور کوروش هخامنشی: نخستین بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر

خلاصه

موضوع کتاب حاضر، شرح زندگی و افکار کوروش کبیر و ترجمة متن منشور حقوق بشر وی است. این کتاب، تلاشی است در راستای معرفی کوروش هخامنشی و بررسی چگونگی پیدایش منشور وی. از جمله مباحث مورد توجه در کتاب، می‌توان به این عناوین اشاره کرد: «تاریخچة پیدایش منشور کوروش بزرگ»؛ «اهمیت منشور کوروش بزرگ»؛ «ترجمة منشور کوروش بزرگ»؛ «هخامنشیان»؛ «کوروش بزرگ و منشور کوروش بزرگ در ایران».

پدیدآورندگان

زهره نورایی‌پور

نویسندگان

زهره نورایی‌پور

ناشر ها

نشر تخت جمشید

تخت جمشید

نشر قشقایی

قشقایی