مناسب‌سازی محیط شهری برای نابینایان و کم‌بینایان

خلاصه

پدیدآورندگان

نوید سعیدی‌رضوانی

نویسندگان

نوید سعیدی‌رضوانی

حمیدرضا دانش‌پور

نویسندگان

حمیدرضا دانش‌پور

ناشر ها

نشر آیندگان

آیندگان