مغناطیس: از قطب تا قطب

خلاصه

پدیدآورندگان

کریستوفر‌ای کوپر

نویسندگان

کریستوفر‌ای کوپر

امیر صالحی‌طالقانی

مترجمان

امیر صالحی‌طالقانی

شهرام رجب‌زاده

ویراستاران

شهرام رجب‌زاده

ناشر ها

نشر موسسه فرهنگی منادی تربیت

موسسه فرهنگی منادی تربیت