معنویت جدید و تهاجم فرهنگی

خلاصه

بررسی برخی خصوصیات مهم «جریان‌های نوپدید دینی» در پنج گرایش اکنکار، اوشو، ساتیا سای‌بابا، کریشنا مورتی و کارلوس کاستاندا می‌باشد که پس از ارایه توضیحاتی در زمینه فرهنگ و مسایل مرتبط با آن تدوین یافته است. وی معتقد است که روح تعالیم جنین جنبش‌هایی حاوی مولفه‌های بنیادینی است که در تعارض بدیهی با فرهنگ معنوی ایرانیان است. انسان‌محوری در مقابل خدامحوری، تناسخ‌گرایی در برابر معادباوری، لاابالی‌گری در برابر شریعت‌گرایی، تفکرگریزی و تفکرستیزی در برابر تفکرگرایی، تکثرپذیری در برابر حقیقت‌طلبی و تعبد کوکورانه در برابر پیروی معقولانه، شادی بیرونی در برابر سرور درونی و عشق جنسی در برابر عشق معنوی، برخی از این مولفه‌ها به‌شمار می‌آیند.

پدیدآورندگان

محمدحسین کیانی

نویسندگان

محمدحسین کیانی

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی