مطالعات کیفیت زندگی

خلاصه

نگارندگان در نوشتار حاضر می‌کوشند از جنبه‌های مختلف مفهوم کیفیت زندگی را بررسی و تعریف نمایند. در این راستا ابتدا به بیان تاریخچه، تعریف‌ها و شاخص‌های کیفیت زندگی پرداخته‌اند. در ادامه، این مفهوم را از زوایای متعدد روان‌شناسی، سلامت، اقتصاد و مدیریت بررسی نموده و تعریف استاندارد زندگی و تفاوت آن با کیفیت زندگی را ارائه کرده‌اند. در پایان با نتیجه‌گیری از مباحث طرح شده، راهکارهایی برای ارتقای کیفیت زندگی ارائه داده‌اند.

پدیدآورندگان

علی باجلان

نویسندگان

علی باجلان

لیلا عظیمی

نویسندگان

لیلا عظیمی

ناشر ها

نشر نویسنده

نویسنده