مطالعات کیفیت زندگی

۹۷۸۶۰۰۵۶۷۴۰۹۵، ۱۳۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
نگارندگان در نوشتار حاضر می‌کوشند از جنبه‌های مختلف مفهوم کیفیت زندگی را بررسی و تعریف نمایند. در این راستا ابتدا به بیان تاریخچه، تعریف‌ها و شاخص‌های کیفیت زندگی پرداخته‌اند. در ادامه، این مفهوم را از زوایای متعدد روان‌شن...
نویسنده
علی باجلان
لیلا عظیمی