مصادر الوحی و انواعه فی القرآن الکریم

خلاصه

پژوهشی در مورد «انواع وحی» و مصادر آن از منظری قرآنی است. در این نوشتار ابتدا یک تقسیم‌بندی کلی از وحی اعم از وحی الهی و وحی شیطانی صورت گرفته و راه‌های نزول وحی از جانب خداوند متعال و نسبت وحی با حق‌تعالی و عالم غیب بررسی شده است. آنگاه راه‌های تلقی وحی، حکمت وحی و غایات وحی بیان گردیده و حقیقت و ماهیت وحی شیطانی و طبیعت این نوع وحی با استفاده از آیات و روایات بررسی شده است. نگارنده آنگاه به انواع وحی شیطانی و مراتب تاثیر وحی و القائات شیطان اشاره کرده و برخی دیگر از نمونه‌های وحی مانند وحی بشری، وحی ملائکه‌ای و وحی به حیوانات و مظاهر طبیعی را توصیف نموده است. راه‌های مختلف تلقی وحی توسط انبیای الهی، معنای نبی، ماهیت وحی محمدی و مفهوم وحی به سایر موجودات مانند زنبور عسل از دیگر مندرجات این کتاب است.

پدیدآورندگان

ستار جبرحمودالاعرجی

نویسندگان

ستار جبرحمودالاعرجی

ناشر ها

نشر الرساله

الرساله