مدیریت طرح‌های عمرانی در شهرداری‌ها

خلاصه

پدیدآورندگان

خشایار کاشانی‌جو

نویسندگان

خشایار کاشانی‌جو

ناشر ها

نشر سازمان شهرداری های کشور

سازمان شهرداری های کشور