مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات: مشتمل بر 1- متن کامل قوانین و مقررات، 2- آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، 3- آراء محاکم دادگستری، ...

خلاصه

پدیدآورندگان

شهرام سلطانی‌لرگانی

تدوین‌گران

شهرام سلطانی‌لرگانی

امیررضا سادات‌باریکانی

تدوین‌گران

امیررضا سادات‌باریکانی

ناشر ها

نشر خرسندی

خرسندی