مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق: متون فقه

خلاصه

پدیدآورندگان

رضا شکری

تهیه‌کنندگان

رضا شکری

مهدی صفرپور

تهیه‌کنندگان

مهدی صفرپور

ناشر ها

نشر پردازش

پردازش