مجموعه جامع آموزش مهندسی مدیریت (سوال محور)

خلاصه

پدیدآورندگان

قاسم حاجی‌قاسمی

نویسندگان

قاسم حاجی‌قاسمی

ناشر ها

نشر موسسه سنجش اندیشه رسا

موسسه سنجش اندیشه رسا