مجموع جامع آموزش کامپیوتر سوال‌محور

خلاصه

پدیدآورندگان

سیدشهاب‌الدین میرعابدینی

نویسندگان

سیدشهاب‌الدین میرعابدینی

قاسم حاجی‌قاسمی

نویسندگان

قاسم حاجی‌قاسمی

ناشر ها

نشر موسسه سنجش اندیشه رسا

موسسه سنجش اندیشه رسا