مجربات مخزن الادویه و تحفه حکیم مومن

خلاصه

«خواص ادویه» و طریقه مصرف آن‌ها بر اساس امراض گوناگون است. مطالب کتاب حاصل تجربیاتی است که «حکیم عقیلی خراسانی حکیم مومن تنکابنی» انجام داده است. متن کتاب از بیانی غیر روان و قدیمی برخوردار است و در باب هر مرض نسخه‌های گوناگونی ارایه گردیده است. امراض سر، شنوایی، بویایی، بینایی، دهان و دندان، گلو و گردن، امراض قلب، جگر و طحال، امراض مخصوص زنان و امراض پوستی، برخی از بخش‌هایی هستند که معالجات مذکور در آن‌ها دسته‌بندی شده است.

پدیدآورندگان

حسین خیراندیش

نویسندگانِ مقدمه

حسین خیراندیش

باقر باقری‌وند

محقّقان

باقر باقری‌وند

ناشر ها

نشر ابتکار دانش

ابتکار دانش