مبانی و مهارت‌های تفکر پرسشی بر اساس آیات و روایات اهل بیت

خلاصه

پدیدآورندگان

احمدرضا اخوت

نویسندگان

احمدرضا اخوت

هانی چیت‌چیان

نویسندگان

هانی چیت‌چیان

ناشر ها

نشر کتاب فردا

کتاب فردا