مبانی و مهارت‌های تفکر پرسشی بر اساس آیات و روایات اهل بیت

۹۷۸۶۰۰۹۲۳۲۶۰۴، ۲۴۰ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
کتاب فردا
احمدرضا اخوت
هانی چیت‌چیان