مبانی و مهارت‌های تفکر پرسشی بر اساس آیات و روایات اهل بیت

خلاصه

تشریح مبانی و مهارت‌های «پرسش» و استفاده از آن در تفکر بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیتع است. نگارنده ضمن بررسی چیستی پرسش به کارکرد آن در زندگی انسان و روش‌های بهره‌مندی صحیح از آن پرداخته است. همچنین با بیان انواع آن و خاستگاهی که از نظر عناصر وجودی انسان دارد، درصدد آموزش چگونگی استفاده در زندگی روزمره نیز پرداخته است. در این راستا پس از بحث از چیستی ، محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفته و سپس به روش‌های پرسش یعنی پرسش‌های تصوری و تصدیقی پرداخته و از مدل‌های استفاده از پرسش در تفکر سخن گفته است. در پایان نیز برخی از مدل‌های تاریخی در زمینه استفاده بهینه از پرسش مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل‌ها عبارت‎اند از: مدل مناظره هشام‌بن حکم، مدل پرسش‌های بریهه نصرانی و مدل خطبه فدکیه.

پدیدآورندگان

احمدرضا اخوت

نویسندگان

احمدرضا اخوت

هانی چیت‌چیان

نویسندگان

هانی چیت‌چیان

ناشر ها

نشر کتاب فردا

کتاب فردا