مبانی و روش‌های جهاد نرم: عملیات ابلاغ و القا از طراحی تا اجرا

خلاصه

پدیدآورندگان

احمدرضا اخوت

نویسندگان

احمدرضا اخوت

کاظم حاجی‌رجبعلی

نویسندگان

کاظم حاجی‌رجبعلی

ناشر ها

نشر کتاب فردا

کتاب فردا