مبانی سازمان و مدیریت: ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، دانشپذیران و دانشجویان دانشگاه پیام نور، مدیران و کارشناسان و کارمندان ...

 عکس روی جلد کتاب مبانی سازمان و مدیریت: ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، دانشپذیران و دانشجویان دانشگاه پیام نور، مدیران و کارشناسان و کارمندان ...

خلاصه

پدیدآورندگان

جمشید اصغری

نویسندگان

جمشید اصغری

ناشر ها

نشر صفار

صفار

نشر اشراقی

اشراقی