گزیده‌ای از کتاب خانواده‌ی سری: خانواده‌ی بوش و نیروهای قدرتمندی که آنان را به کاخ سفید رسانیدند

خلاصه

کتاب حاضر، حاوی برگردان دَه فصل از 24 فصل کتاب «خانوادة سرّی»، نوشتة دکتر «راس بیکر» 1958 است که در آن، مسائل پشت پردة خانوادة بوش و سیاست‌مداران آمریکا، همچنین نقش سلطه‌گرایانة آنان در مناطق مختلف، به ویژه منطقة خاورمیانه بررسی شده است. چگونگی انتخاب «جرج بوش» برای دو دورة ریاست جمهوری آمریکا؛ حوادث یازدهم سپتامبر 2001 و علل حمله به عراق و افغانستان از مباحثی هستند که در این روایت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

پدیدآورندگان

راس بیکر

نویسندگان

راس بیکر

کرم ادیبی‌‌فر

مترجمان

کرم ادیبی‌‌فر

حبیب‌الله محمودیان

مترجمان

حبیب‌الله محمودیان

علی‌محمد نیاکان

ویراستاران

علی‌محمد نیاکان

ناشر ها

نشر زاگرو

زاگرو