گردشگری شهری

۱۴۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
سازمان شهرداری های کشور
محمدتقی رهنمایی
ابراهیم فتح‌اللهی