گردشگری شهری

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدتقی رهنمایی

نویسندگان

محمدتقی رهنمایی

ابراهیم فتح‌اللهی

ویراستاران

ابراهیم فتح‌اللهی

ناشر ها

نشر سازمان شهرداری های کشور

سازمان شهرداری های کشور