گردباد در سه‌شنبه

خلاصه

پدیدآورندگان

مری‌پوپ آزبرن

نویسندگان

مری‌پوپ آزبرن

هوری عدل‌طباطبایی

مترجمان

هوری عدل‌طباطبایی

سل مردکا

نقاشان

سل مردکا

ناشر ها

نشر نخستین

نخستین