گرد و غبار بیابان در سامانه‌ی جهانی

۳۴۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
دانشگاه لرستان
نویسنده
اندرو گودی
نیک میدلتون
داریوش یاراحمدی
محمد خسروی‌شکیب