گرد و غبار بیابان در سامانه‌ی جهانی

خلاصه

کتاب حاضر دربارة رخدادهای جوّی؛ طوفان گرد و غبار نوشته شده است. از این رو دربارة ویژگی و اهمیت طوفان‌های گرد و غبار؛ انتقال و رسوب‌گذاری گرد و غبار؛ پیامدهای محیطی و انسانی آن و غلظت و تجمع و ترکیبات گرد و غبار بررسی شده است. همچنین در پایان کتاب راهکارهایی برای کنترل طوفان‌های گرد و غبار آمده است.

پدیدآورندگان

اندرو گودی

نویسندگان

اندرو گودی

نیک میدلتون

نویسندگان

نیک میدلتون

داریوش یاراحمدی

مترجمان

داریوش یاراحمدی

محمد خسروی‌شکیب

ویراستاران

محمد خسروی‌شکیب

ناشر ها

نشر دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان

نشر نویسنده

نویسنده