قیام ایلام در عصر رضاشاه

خلاصه

پدیدآورندگان

عباس محمدزاده

نویسندگان

عباس محمدزاده

کامران رحیمی

ویراستاران

کامران رحیمی

ناشر ها

نشر زانا

زانا