قیام ایلام در عصر رضاشاه

۲۴۸ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رقعی
زانا
عباس محمدزاده
کامران رحیمی