قلی فسقلی

خلاصه

پدیدآورندگان

محمد کرباسی

شاعران

محمد کرباسی

طیبه میرزایی

تصویرگران

طیبه میرزایی

ونوس هوشیار

تصویرگران

ونوس هوشیار

ناشر ها

نشر مه و مهتاب

مه و مهتاب