قرآن کریم

خلاصه

پدیدآورندگان

مهدی الهی‌قمشه‌ای

مترجمان

مهدی الهی‌قمشه‌ای

احمد نیریزی

خوش‌نویسان

احمد نیریزی

ناشر ها

نشر فرحان

فرحان