فضاهای باز شهری

خلاصه

پدیدآورندگان

محمد نقی‌زاده

نویسندگان

محمد نقی‌زاده

ناشر ها

نشر سازمان شهرداری های کشور

سازمان شهرداری های کشور