فرهنگ اصطلاحات و ضرب‌المثلهای روزمره (فارسی به انگلیسی)

خلاصه

پدیدآورندگان

فرحناز ایوبی

نویسندگان

فرحناز ایوبی

منظر داوری

نویسندگان

منظر داوری

ناشر ها

نشر آوای بیرنگ

آوای بیرنگ