فردوسی و هنر سینما: بررسی قابلیت سینمایی شاهنامه فردوسی

خلاصه

نویسنده در این کتاب، به بررسی قابلیت‌های سینمایی «شاهنامة ابوالقاسم فردوسی» 329ـ416ق پرداخته است. در این بررسی توجه فردوسی به پدیدة رؤیت به عنوان اصل بنیادین سینما؛ صحنه‌پردازی به عنوان علم به کارگیری سازمان‌یافته عناصر معنادار سینمایی؛ عناصر بصری (نور، رنگ، حرکت)؛ عناصر صوتی (گفتار، موسیقی و...)؛ عینیت‌مداری در به کارگیری عناصر تصویری و شخصیت‌پردازی در قیاس با هنر سینما مورد مطالعه قرار گرفته است.

پدیدآورندگان

سیدمحسن هاشمی

نویسندگان

سیدمحسن هاشمی

ناشر ها

نشر علم

علم