فردوسی و هنر سینما

بررسی قابلیت سینمایی شاهنامه فردوسی

۳۳۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، رقعی
نویسنده در این کتاب، به بررسی قابلیت‌های سینمایی «شاهنامة ابوالقاسم فردوسی» 329ـ416ق پرداخته است. در این بررسی توجه فردوسی به پدیدة رؤیت به عنوان اصل بنیادین سینما؛ صحنه‌پردازی به عنوان علم به کارگیری سازمان‌یافته عناصر مع...
علم
سیدمحسن هاشمی