فالون دافا

خلاصه

در این نوشتار به بحث و بررسی درباره مکتبی عرفانی و فکری به نام «فالون دافا» که تلفیقی از عقاید تائوئیسم و بودیسم است، پرداخته شه و مبانی عقیدتی این مکتب نوظهور عرفانی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. در همین راستا نگارنده برخی از افکار و عقاید موجود در آیین بودایی و تائوئیسم و دیدگاه‌های این در آیین در مورد طبیعت انسان زندگی و حقایق مربوط به آن دو را بیان کرده و دیدگاه‌های این مکاتب فکری در مورد تقوی، تهذیب نفس و ارتقای قدرت درون، تزکیه ذهن و جسم و حقایق آسمانی را مورد نقد و بررسی قرار داده است. نویسنده معنویت‌گرایی در آیین فالون دافا را امری دروغین دانسته و نویسنده معنویت‌گرایی در آیین و اغلب مکاتب نوظهور که با ادعای عرفان و معنویت پا به عرصه وجود گذاشته‌اند از گرایش‌های معنوی و فطری مردم سواستفاده کرده و با حیله‌های خاصی به دنبال اجرای هوس‌های خود هستند.

پدیدآورندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

نویسندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی