عون بن علی (عینالی): کهن قراول تبریز

خلاصه

نویسنده در این کتاب، ضمن معرفی «کوه سرخ‌فام عون بن علی عینالی» در شمال تبریز، جغرافیای کوه و نیز آثار تاریخی و منابع طبیعی آن را بررسی کرده است. همچنین مسیرهای صعود به این کوه را مشخص و نحوة صعود برخی گروه‌های کوهنوردی به آن را شرح داده است. ضمن آنکه برخی از کوهنوردان نامدار تبریزی نیز در این کتاب معرفی شده‌اند. شایان ذکر است کتاب با تصاویری از این کوه و کوهنوردان مستند شده است.

پدیدآورندگان

صمد چایلی

نویسندگان

صمد چایلی

حسن انداچه

نویسندگان

حسن انداچه

ناشر ها

نشر اختر

اختر