عوامل تعیین کننده در پلیس جامعه‌گرا؛ اجرا به صورت مدلی از سیستم‌های باز

۱۷۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
موضوع کتاب حاضر، دربارة مفهوم و خصوصیاتی است که باعث ممانعت یا تسهیل در اجرای «COP» مدل اندازه‌گیری پلیس جامعه‌گرا در سازمان‌های بزرگ پلیس ایالت متحده می‌شود. بدین منظور پس از تعریف پلیس جامعه‌گرا، روابط فرض شده بین بخش‌ه...
نویسنده
جرمی‌ام. ویلسون
محسن دارابی
داوود باباخانی