عوامل تعیین کننده در پلیس جامعه‌گرا؛ اجرا به صورت مدلی از سیستم‌های باز

خلاصه

موضوع کتاب حاضر، دربارة مفهوم و خصوصیاتی است که باعث ممانعت یا تسهیل در اجرای «COP» مدل اندازه‌گیری پلیس جامعه‌گرا در سازمان‌های بزرگ پلیس ایالت متحده می‌شود. بدین منظور پس از تعریف پلیس جامعه‌گرا، روابط فرض شده بین بخش‌های مختلف سازمان‌های پلیس و ساختار جامعه‌ و اجرای پلیس جامعه‌گرا، توضیح داده شده است. در ادامه ساختار و بافت سازمانی پلیس‌ جامعه‌گرا بررسی شده است. همچنین یافته‌های آماری از اجرای پلیس جامعه‌گرا و مفاهیم آن ارائه و نحوة اندازه‌گیری از اجرای پلیس جامعه‌گرا شرح داده شده است.

پدیدآورندگان

جرمی‌ام. ویلسون

نویسندگان

جرمی‌ام. ویلسون

محسن دارابی

مترجمان

محسن دارابی

داوود باباخانی

ویراستاران

داوود باباخانی

ناشر ها

نشر نویسنده

نویسنده