علی از زبان علی، یا، زندگانی امیرمومنان علی (ع)

۲۰۸ صفحه ، چاپ ۳۵ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
سیدجعفر شهیدی