علی از زبان علی، یا، زندگانی امیرمومنان علی (ع)

 عکس روی جلد کتاب علی از زبان علی، یا، زندگانی امیرمومنان علی (ع)

خلاصه

پدیدآورندگان

سیدجعفر شهیدی

نویسندگان

سیدجعفر شهیدی

ناشر ها

نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی

دفتر نشر فرهنگ اسلامی