عصمه الانبیاء

خلاصه

اثبات «عصمت پیامبران» الهی با استناد به ادله عقلی و نقلی است. در این نوشتار ابتدا تعریفی لغوی و اصطلاحی از معنای عصمت ارایه شده سپس مفهوم آن نزد امامیه، معتزله و اشاعره بیان گردیده است. آنگاه ادله قرآنی عصمت انبیای الهی بیان شده و دلالت هفت آیه از قرآن در این زمینه بررسی شده است. در ادامه ادله روایی عصمت پیامبران مطرح شده و دلالت هفت حدیث در این زمینه مورد بحث قرار گرفته و دلایل عقلی مبنی بر عصمت انبیا و منزه بودن آنان از هر گونه خطا و اشتباهی تبیین گردیده است. نویسنده همچنین به لزوم متابعت از معصوم اعم از پیامبر و امام اشاره کرده و داستان‌های نصوصی از قرآن کریم که در آن‌ها توهم عدم عصمت پیامبرانی چون آدم، نوح، ابراهیم، یونس، هارون، موسی، داود و سلیمان است نقل شده و شبهات عدم عصمت این پیامبران بیان و پاسخ داده شده است.

پدیدآورندگان

زین‌العابدین عبدعلی‌طاهر

نویسندگان

زین‌العابدین عبدعلی‌طاهر

ناشر ها

نشر الرساله

الرساله