عصمه الانبیاء

۱۱۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، رقعی
اثبات «عصمت پیامبران» الهی با استناد به ادله عقلی و نقلی است. در این نوشتار ابتدا تعریفی لغوی و اصطلاحی از معنای عصمت ارایه شده سپس مفهوم آن نزد امامیه، معتزله و اشاعره بیان گردیده است. آنگاه ادله قرآنی عصمت انبیای الهی بی...
الرساله
زین‌العابدین عبدعلی‌طاهر