طراحی اتصالات جوشکاری

خلاصه

پدیدآورندگان

جان‌جفری هیکس

نویسندگان

جان‌جفری هیکس

شهرام قلی‌زاده‌میانکوه

مترجمان

شهرام قلی‌زاده‌میانکوه

فرشید مالک

ویراستاران

فرشید مالک

ناشر ها

نشر طراح

طراح