طبقات: غزوه‌ها و سریه‌های پیامبر (ص)، بیماری، رحلت، خاکسپاری رسول خدا (ص) و ...

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدبن‌سعد ابن‌سعد

نویسندگان

محمدبن‌سعد ابن‌سعد

محمود مهدوی‌دامغانی

مترجمان

محمود مهدوی‌دامغانی

ناشر ها

نشر فرهنگ و اندیشه

فرهنگ و اندیشه