ضرب‌المثلهای مازندرانی

خلاصه

پدیدآورندگان

ناصرعلی تقی‌زاده

نویسندگان

ناصرعلی تقی‌زاده

ناشر ها

نشر وثوق شمال

وثوق شمال