صد سال تنهایی

خلاصه

پدیدآورندگان

گابریل گارسیامارکز

نویسندگان

گابریل گارسیامارکز

کیومرث پارسای

مترجمان

کیومرث پارسای

ناشر ها

نشر آریابان

آریابان