شهریار سرزمین عشق: گزیده شعر سیدمحمدحسین شهریار

 عکس روی جلد کتاب شهریار سرزمین عشق: گزیده شعر سیدمحمدحسین شهریار

خلاصه

پدیدآورندگان

فاطمه سالاروند

ویراستاران

فاطمه سالاروند

ساعد باقری

گردآورندگان

ساعد باقری

سهیل محمودی

گردآورندگان

سهیل محمودی

ناشر ها

نشر امیرکبیر

امیرکبیر