سیمای شیعیان در رفتار پیامبر (ص)

پژوهشی در مهرورزی به اهل بیت (ع) در قرآن و روایات، شیعه و سنت عزاداری برای اهل بیت (ع)، چرا سجده بر تربت امام حسین..

۲۶۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، سلفون، وزیری
پاسخ به سه پرسش مطرح شده در خصوص دیدگاه شیعه به موضوع «حب اهل‌بیت»ع، «عزاداری» امام حسین(ع) و «سجده بر تربت» حسینی است که در سه بخش جداگانه تدوین یافته است. این اثر، برگردان و بازخوانی یکی از آثار عبدالحسین امینی است. مترج...
روضه العباس
عبدالحسین‌ امینی
محمدحسین رحیمیان