سیستم مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهری

خلاصه

پدیدآورندگان

حمیدرضا پورخباز

نویسندگان

حمیدرضا پورخباز

علیرضا پورخباز

نویسندگان

علیرضا پورخباز

سعیده جوانمردی

نویسندگان

سعیده جوانمردی

تهمینه فتح‌اللهی

ویراستاران

تهمینه فتح‌اللهی

ناشر ها

نشر سازمان شهرداری های کشور

سازمان شهرداری های کشور