سبک‌شناسی شعر و نثر فارسی

خلاصه

کتاب حاضر در موضوع سبک‌شناسی شعر و نثر فارسی نوشته شده است. از این رو در آن نخست، تعریفی از سبک و سبک‌شناسی ارائه شده و سپس با نگاهی به اشعار شاعران سبک‌های مختلف، ویژگی‌های انواع سبک‌های شعری همچون خراسانی، آذربایجانی، عراقی و هندی در قرن‌های مختلف بررسی شده است. در ادامه مختصات سبک‌شناسی بیان و خصوصیات سبکی برخی کتاب‌های منثور همچون «التفهیم بیرونی»؛ «سیاست‌نامة خواجه نظام‌الملک» و «کشف‌المحجوب هجویری» شرح داده شده است. در پایان نیز انواع ادبی در نثر دورة مشروطه معرفی و دربارة هر یک توضیح داده شده است.

پدیدآورندگان

بیژن ظهیری‌ناو

نویسندگان

بیژن ظهیری‌ناو

ناشر ها

نشر محقق اردبیلی

محقق اردبیلی