ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی

خلاصه

پدیدآورندگان

لویددیل ون‌ولک

نویسندگان

لویددیل ون‌ولک

امیل‌جان پال

نویسندگان

امیل‌جان پال

برنفورد التناکو

نویسندگان

برنفورد التناکو

جلیل شجاع

مترجمان

جلیل شجاع

نصرالله پیرانی

مترجمان

نصرالله پیرانی

حمدالله کاظمی‌اربط

ویراستاران

حمدالله کاظمی‌اربط

ناشر ها

نشر دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز