والدین آگاه، فرزندان مسئولیت‌پذیر

خلاصه

چگونگی رفتار والدین با کودکان موضوع کتاب حاضر است. نویسنده هدف خود را از نوشتن این کتاب ارائه نظریه‌ای تربیتی برای والدین معرفی می‌کند که به آنها کمک می‌نماید تا با فرزندانشان ارتباط مؤثر برقرار کنند. نویسنده بدین منظور روش‌ها و راهکارهایی را در کتاب بیان کرده که بر چهار خصوصیت احترام، مسئولیت، ابتکار و پاسخ‌گو بودن استوار است. ضمن آنکه نویسنده دربارة شکست روش‌های تربیت سنّتی و اصول روان‌شناختی درک کودکان نیز نکاتی را بیان نموده است.

پدیدآورندگان

ماریس بالسن

نویسندگان

ماریس بالسن

مهدی حاجی‌اسماعیلی

مترجمان

مهدی حاجی‌اسماعیلی

ناشر ها

نشر لوح زرین

لوح زرین